Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες προσαρμογής του Α΄ παιδικού σταθμού Μυτιλήνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017», εκτιμώμενης αξίας 42.735,04 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μυτιλήνης, την 08-07-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Αναλυτικά: