Ο Δήμος Μυτιλήνης  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης”, προϋπολογιζόμενης αξίας 20.000,00  ευρώ , χωρίς  ΦΠΑ (17%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της  24-04-2020  ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτικά :