Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες καθαρισμού παραλιών” προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 05ην Απριλίου  2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 71720.

Αναλυτικά: