ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 21 Μυτιλήνη
Τηλ.:   22510-55637
Fax:     22510-25553
Email: kathariotita.lesvou@gmail.com
Μυτιλήνη, 12.06.2020

Αριθ. Πρωτ.: 16907

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο :

1. «Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγιάσου», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 33/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 567/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

2. «Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γέρας», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 19/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 566/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

3. «Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ευεργέτουλα», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 21/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 564/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

4. «Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Θερμής», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 20/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 565/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

5. «Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μυτιλήνης», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 22/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 563/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

6. «Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πλωμαρίου», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 18/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 568/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε μία μόνο Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μυτιλήνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία μέχρι τις 12:00μ.μ. της Τρίτης 16 Ιουνίου 2020.

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81132) με τους παρακάτω τρόπους:

Είτε αυτοπροσώπως

Είτε από νόμιμο εκπρόσωπο

Είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής

Είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (αποδεικτικό ημερομηνίας αποστολής), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει εξωτερικά με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Δ/νση Καθαρότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την συμμετοχή στην ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης (αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα)»

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Β.   Φορολογική ενημερότητα

Γ.    Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Στην προσφορά τους, εκτός των άλλων θα αναφέρουν και τα εξής:

 1. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο
 2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
 3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι
 4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων
 5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
 6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, από την οποία να προκύπτει ότι «δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος τους πράξεις επιβολής προστίμων από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας για παράβαση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του εργατικού κινδύνου».

Ο Δήμος Μυτιλήνης σε εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου θα προβεί στον έλεγχο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση που στον έλεγχο προκύψουν στοιχεία παραβάσεων, η τυχόν υπογραφείσα σύμβαση θα ανακληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή αποκλεισμού, θα αναφέρουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παραπάνω στοιχεία. Επιπλέον, στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, αναλώσιμων, εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει επιπλέον:

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την σχετική ενημέρωση του προσωρινού αναδόχου, από την υπηρεσία μας.

Αρμόδιος υπάλληλος Πίππας Κων/νος, στο τηλέφωνο 22510-55637και σε περίπτωση απουσίας ο Βαθρακούλης Χρήστος, στο τηλέφωνο 22510-43338.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δαγκλής Ευστράτιος
Σχετικά έγγραφα:
 1. Η 33/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
 2. Η 19/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
 3. Η 21/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
 4. Η 20/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
 5. Η 22/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
 6. Η 18/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης