Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας γενικής φύσης με τίτλο «Εργασίες για την Αποκατάσταση Βατότητας στο Αγροτικό Δίκτυο της Δ.Ε. Λ. Θερμής», συνολικής  δαπάνης 23.166,00 € (με ΦΠΑ), με  την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 118 .

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, έως την Πέμπτη 28/11/2019 και ώρα 14:30 με την ένδειξη: «Προς: Γραφείο Δημάρχου – Υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. Λ. ΘΕΡΜΗΣ».

Αναλυτικά: