Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας γενικής φύσης με τίτλο «Εργασίες Αποτύπωσης Φωτιστικών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας» συνολικής δαπάνης 24.800,00€ (με ΦΠΑ 24%), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 118.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, έως τη  Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 14:30 με την ένδειξη: «Προς: Δήμο Μυτιλήνης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Αναλυτικά: