Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και κατεδάφισης επικίνδυνων και ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών» με προϋπολογισμό 59.890,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το αντικείμενο των ζητούμενων με την παρούσα Υπηρεσιών είναι, η Μίσθωση με χειριστή βαρέως τύπου οχημάτων-μηχανημάτων.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 5-10-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50557, FAX επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία, Παπασωτηρίου Ελευθερία.

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6-10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν την δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας
2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αλλοδαπής που έχουν την δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας
3. Συνεταιρισμοί αλλοδαπής που έχουν την δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας
4.  Κοινοπραξίες προμηθευτών αλλοδαπής που έχουν την δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.032,60€.

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η εργασία χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

Το πλήρες τεύχος της μελέτης .
Η περίληψη διακύρηξης εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ