Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με προϋπολογισμό 59.890,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 16-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50557, FAX επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία, Παπασωτηρίου Ελευθερία.

Αναλυτικά :