Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της εργασίας τεχνικής υποστήριξης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Πλατεία Σαπφούς, προϋπολογισμού 19.000,00 € με το Φ.Π.Α 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού, οδός Πεσμαζόγλου 1 Μυτιλήνη, την 15ην Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Αναλυτικά :