Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την “Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λέσβου”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.364,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της από 167/2018 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του δημαρχιακού καταστήματος, στην έδρα του Δήμου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, ή μέσω fax ή e-mail, έως την 09/11/2018 και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: