Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ”, προϋπολογιζόμενης αξίας έως 23.400,00 ευρώ, με το ΦΠΑ 17%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της προμήθειας, μέχρι και την Δευτέρα 09-12-2019 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: