Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής  με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Εργασίας ηχητικής και τεχνικής υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ, προϋπολογισμού 50.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α 24%.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π. μ. .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :