Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (Ε.Ε.Τ.Υ.) υποδομών πληροφορικής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής είτε για μια είτε για περισσότερες ομάδες ειδών, μέχρι και τις 15:00΄ της Δευτέρας 19/03/2018.

Αναλυτικά :