Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασία επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (Ε.Ε.Τ.Υ.) των υποδομών πληροφορικής κτλ του Δήμου Μυτιλήνης”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της υπηρεσίας, μέχρι και την 23-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: