Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της  εργασίας με τίτλο “Εργασία: Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την απογραφή και αποτίμηση  των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Λέσβου συμπεριλαμβανόμενων των χρηματικών διαθέσιμων αυτού” προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 20.000,00 €  χωρίς ΦΠΑ (24%)  .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της Δευτέρας 06/05/2019 .

Αναλυτικά: