Σύμφωνα με το άρθρο 204 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και τη σχετική υπουργική απόφαση, όλοι οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των δράσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων τους.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά την περίοδο 2011-2014 και περιλαμβάνει:

συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
διατύπωση των γενικών στρατηγικών στόχων και διαμόρφωση αξόνων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
επιχειρησιακό προγραμματισμό με βάση τους στρατηγικούς στόχους
προγραμματισμό των δράσεων του Δήμου
οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 816/11 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λέσβου