Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 92140/10.10.2012 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου, κου Δημήτρη Φ. Βουνάτσου με αποδέκτες μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό, επισημάνθηκε η ανάγκη βελτίωσης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα της σχετικής μελέτης στατικής επάρκειας, καθώς υπήρχε ορατός κίνδυνος παύσης της λειτουργίας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης.

Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3899/22.01.2013 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου, διαβιβάστηκε στους αρμοδίους φορείς το υπ’αριθμ. πρωτ. 2876/17.01.2013 έγγραφο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λέσβου, κου Γιάννη Βατού, που για ακόμη μία φορά ζητούσε οικονομική ενίσχυση προκειμένου ο Δήμος Λέσβου να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης της στατικότητας κερκίδων και κτισμάτων εντός του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης.