Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Επισκευή του διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας”, εκτιμώμενης αξίας 74.354,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 63.550,80,42 €. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 21-11-2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13.00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών έως 21-11-2017 και ώρα 10.00 π.μ., ημέρα Τρίτη.

Αναλυτικά :