ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μυτιλήνη    19/10/2018

Αριθμ. Πρωτ.:  -47134-

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την Επισκευή και Συντήρηση Λειτουργία Εγκαταστάσεων και Δικτύων Άρδευσης (Προσδιορισμός Απαιτούμενων Εργασιών Συντήρησης και Επισκευή για Αρδευτικό Παρακοίλων θέση Ντούσλα και στο Ίππειος στην θέση Μυλέλια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.200 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%  (204€), και σας καλούμε όπως υποβάλετε οικονομική προσφορά με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου, που βρίσκεται στην έδρα αυτού, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 στην Μυτιλήνη, έως τις 23/10/2018 και ώρα 12:00.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Κατσαρός Κων/νος