ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων άρδευσης” – ( Επισκευή αντλητικής εγκατάστασης Κώμης ), προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 1.387,62 ευρώ με  ΦΠΑ (17%).

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 303/09-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Πέμπτη 26-03-2020 και ώρα 14:00.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΜΕΛΕΤΗ