Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και Εσωτερικοί Χρωματισμοί του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης», με προϋπολογισμό 50.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

Καθαιρέσεις με Προϋπολογισμό 1.543,60€ (δαπάνη εργασιών)

Στέγη – Επιστεγάσεις – Μονώσεις  με προϋπολογισμό 7.597,00€ (δαπάνη εργασιών)

Επισκευή και Εσωτερικοί Χρωματισμοί του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης με προϋπολογισμό 15.254,00€ (δαπάνη εργασιών)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επισκευή της στέγης του κτιρίου, του παλιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, η αντικατάσταση των καναλιών απορροής ομβρίων περιμετρικά της στέγης, η επισκευή σποραδικών φθορών στα επιχρίσματα και ο εσωτερικός χρωματισμός του κτιρίου, το οποίο λόγω παλαιότητας χρήζει συντήρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 4-8-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50562/50557, φαξ επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία: Παπασωτηρίου Ελευθερία & Τσαπώνη Μαρία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5-8-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :