Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»  με προϋπολογισμό 50.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  1. Καθαιρέσεις με Προϋπολογισμό 543,60€ (δαπάνη εργασιών)
  2. Στέγη – Επιστεγάσεις – Μονώσεις με προϋπολογισμό 597,00€ (δαπάνη εργασιών)
  3. Επιχρίσματα – Χρωματισμοί με προϋπολογισμό 254,00€ (δαπάνη εργασιών)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επισκευή της στέγης του κτιρίου, του παλιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, η αντικατάσταση των καναλιών απορροής ομβρίων περιμετρικά της στέγης, η επισκευή σποραδικών φθορών στα επιχρίσματα και ο εσωτερικός χρωματισμός του κτιρίου, το οποίο λόγω παλαιότητας χρήζει συντήρησης.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 4-8-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50562/50557, φαξ επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία: Παπασωτηρίου Ελευθερία & Τσαπώνη Μαρία.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5-8-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.      Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και Άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, οπουδήποτε στην Ελλάδα.

β.      Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.       Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Κοινοπραξίες ή μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου με δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 854,70 Ευρώ (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ) και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
  1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
  1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

 

 Αναλυτικά η μελέτη εδώ

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ