Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)», εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 Ευρώ (με 17% Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου στο Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, την 22-01-2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).