Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Αθανασιάδειου καφενείου στη Δ.Κ. Πλωμαρίου», με προϋπολογισμό 64,000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι τις 21-10-2015, ενώ μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22513-50557, FAX επικοινωνίας : 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία, Παπασωτηρίου Ελευθερία

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :