Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσίας με τίτλο “Επεξεργασία και καταχώρηση στο πρόγραμμα Διαχείρισης  Ακίνητης Περιουσίας   Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Διόρθωσης Τ.Μ.  σύµφωνα με το Ν.4647/2019 άρθρο 51 παρ.2”, προϋπολογισμού 72.416,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την  15-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: