ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  επανεκτύπωσης των τουριστικών φυλλαδίων του Δήμου Λέσβου (προϋπάρχουσα αδειοδότηση  αριθ.509394/18.12.15 Υπουργ. Οικ. Ανάπτυξης και Τουρισμού), για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης  (Τμήμα Τουρισμού) του Δήμου Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Δημοτικό Θέατρο – Τμήμα Πολιτισμού ή μέσω fax ή e-mail, έως και την 04-10-2018  και ώρα 13:30 . Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 924/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Σας γνωρίζουμε ότι ο προμηθευτής, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Εγγυητική συμμετοχής ποσοστού 2%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά σας, την τεχνική περιγραφή, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr.

Αναλυτικά η σχετική μελέτη .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ