Ο Δήμαρχος Λέσβου

Επαναπροκηρύσσει (λόγω μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού)

                   “Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό’’

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», συνολικής πρ/σας δαπάνης 132.997,48 ευρώ με ΦΠΑ 16%.

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 11/08/2015, ημέρα Τρίτη ώρα 14.00΄ μ.μ. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

           Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 (185 Α΄) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/1995 (19 Α΄), του Ν. 3463/2006 (114 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (87 Α΄), του Ν.4281/2014, τις διατάξεις του Ν.4320/2015, καθώς και των νόμων , διαταγμάτων, κανονιστικών αποφάσεων κ.λ.π. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία περί προμηθειών, με το Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης.

     Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες , προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της προυπολογισθείσας δαπάνης , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α), δηλαδή ποσό 2.293,06   ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ