Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) στην πόλη της Μυτιλήνης που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες αποθήκευσης της Κοινωνικής Σύμπραξης «Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου», με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Λέσβου δικαιούχο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) .

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην Δ.Ε. Μυτιλήνης, να είναι ισόγειο με ελάχιστον εμβαδόν 300 τ.μ., να διαθέτει προσβάσεις σε ΑΜΕΑ, να είναι συνδεδεμένο με δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτρικό ρεύμα και να πληροί  τις κτιριακές πολεοδομικές προδιαγραφές. Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515, Fax: 22513-50538.

Αναλυτικά :