Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A.A ΔΗΜ. ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ή ΘΕΣΗ AKINHTOΥ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (€/ΕΤΟΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΕΤΗ) ΛΗΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
1 ΛΟΥΤΡΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 17,0   400,00 9 Έχει λήξει
2 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 8,0   150,00 9 Έχει λήξει
3 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΚΟΥΒΑΛΙΚΙ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 9,74   150,00 9 Έχει λήξει
4 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΠΕΡΝΟΒΟΛΟΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 25,0   250,00 9 Έχει λήξει
5 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΑΓΙΑΝ ΒΑΚΤΣΙΣΗ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 4,0   50,00 9 Έχει λήξει
6 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΠΙΝΑΚΙ (ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ) ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ     20,00 9 Έχει λήξει
7 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΤΡΑΧΑΛΟΜΑΝΤΡΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 15,0   100,00 9 Έχει λήξει
8 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 8,0   200,00 9 Έχει λήξει
9 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΛΙΓΟΝΑΡΙ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 2,0   20,00 9 Έχει λήξει
10 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΕΠΑΝΩ ΒΙΓΛΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 6,0   60,00 9 Έχει λήξει
11 ΠΑΠΑΔΟΥ (ΓΕΡΑΣ) ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 7,0   70,00 9 Έχει λήξει
12 ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ) ΚΟΥΡΟΙ ΑΓΡΟΣ     10,00 9 7/11/2016
13 ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ) ΜΑΡΜΑΝΤΟΣ ΑΓΡΟΣ     21,00 9 7/11/2016
14 ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ) ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΕΛΑΙΟΑΓΡΟΣ     40,00 9 7/11/2016
15 ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ) ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΑΓΡΟΣ     16,00 9 7/11/2016
16 ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ) ΟΛΟΓΥΡΑ ΑΓΡΟΣ     16,00 9 7/11/2016
17 ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ) ΟΛΟΓΥΡΑ ΑΓΡΟΣ     51,00 9 7/11/2016
18 ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ) ΛΟΥΤΡΩΝΑΣ (ΑΓΟΝΟ) ΑΓΡΟΣ     10,00 9 7/11/2016
19 ΚΛΕΙΩ (ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ) ΒΑΧΙΟΣ-ΚΡΙΝΕΛΛΙ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 2,0 35 30,00 9 Έχει λήξει
20 ΑΓΙΑΣΟΣ (ΑΓΙΑΣΟΥ) ΓΟΥΡΝΕΛΑ-ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΟΣ 10,0   235,00 9 2/12/2015
21 ΠΕΛΟΠΗ (ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ) ΚΑΜΑΡΙ- ΓΙΑΝ ΒΙΓΛΑ ΓΗΠΕΔΟ/ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ) 1,7   10,00 9 Έχει λήξει

 

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί:

  1. Την Τρίτη, 4-10-2016, από ώρα 11:00 έως 11:30 μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, για τα ακίνητα των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης και Αγιάσου.
  2. Την Τετάρτη, 5-10-2016, από ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα στον Παπάδο, για τα ακίνητα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας.
  3. Την Πέμπτη, 6-10-2016, από ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. το Δημοτικό κατάστημα στην Ερεσό, για τα ακίνητα της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.
  4. Την Παρασκευή, 7-10-2016, από ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα στο Μανταμάδο, για τα ακίνητα της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται για κάθε ακίνητο το ποσό που αναγράφεται στη στήλη (7) του ανωτέρω Πίνακα.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δημοπρασία:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο εν ισχύ (για φυσικά πρόσωπα) / έγγραφα νομιμοποίησης (καταστατικό, τροποποιήσεις κλπ) και παραστατικά εκπροσώπησης (για νομικά πρόσωπα)

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήµο

3) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, της κατάστασης του ακινήτου κλπ (παρέχεται από την υπηρεσία)

6) και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (σε μισθώματα ενός έτους).

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον Δήµο

3) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δημόσιο

4) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης κλπ (παρέχεται από την υπηρεσία)

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο: 2251350515) και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου (Αγιάσος: 2252350500 – 510, Γέρα: 2251352412, Ερεσός: 2253350117, Μανταμάδος: 2253350403), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πλήρης διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr/

 Αναλυτικα :
Η περίληψη διακύρηξης εδώ
Η Διακύρηξη εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ