Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ “Πρόχειρο διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου».Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (65.364,42 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 24η  Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη)

Αναλυτικά :
  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ .
  • Το πλήρες τεύχος της μελέτης εδώ .