Περίληψη Διακήρυξης (36968/2015) – Επαναδημοπράτηση

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά ομάδα ανταλλακτικών, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 51.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 16%.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 879,31 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσοστό 2% επί της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το ολοκληρωμένο τμήμα των προσφερόμενων ειδών.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης, της Διακήρυξης και λοιπών εγγράφων είναι 18 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00 μμ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 19 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 πμ έως 10:30 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Γ’ όροφος, Τ.Κ.81100.

Ο χρόνος, ο τρόπος και η μορφή υποβολής των προσφορών περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 7 και 8 της Διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια κατά τον συμφερότερο, κατά τη γνώμη του τρόπο, δηλαδή να επιλέξει τα επιμέρους είδη από διαφορετικούς, κατά περίπτωση, προμηθευτές ανά ομάδα του διαγωνισμού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού εάν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά. Επιπλέον, μπορεί να μεταφέρει ποσά και ποσότητες από τον κωδικό μιας ομάδας ανταλλακτικών σε άλλο κωδικό ή σε άλλους κωδικούς των συμβατικών ομάδων ανταλλακτικών, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό έκαστης σύμβασης, εφόσον κάποιος κωδικός ομάδας παρουσιάσει οριακή υπέρβαση και χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αμφισβήτησης.

Τέλος, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση των ποσοτήτων και της δαπάνης της προμήθειας έως και 30% εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, με την προϋπόθεση να μην υπάρξει υπέρβαση του ορίου του πρόχειρου διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.81100, τηλέφωνο 22513-50556, Fax 22510-27090.

Οι προσφορές θεωρούνται ότι ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, εφόσον δεν αποκλειστούν από την διαδικασία, για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ