Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 180/2013 Απόφασης Δημάρχου Λέσβου , θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος,  την  13 – 02 – 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα  Ελ. Βενιζέλου 13-17 (2ος όροφος).

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υποβολής της.

Το έργο χρηματοδοτείται  από το Ε.Π. «Κρήτη & Νήσων Αιγαίου  2007-2013 με κωδ. ΠΔΕ 2011 ΕΠ08880002».