Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) Την αριθμ. : ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

δ) Την αριθ. 340/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη διαδικασιών   δημοπράτησης   των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δήμου Λέσβου.

στ) Την αριθμ. 307 /2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι   της δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού παραλίας για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Ζ) Την αριθμ. 416 /2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη των δημοπρασιών για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού παραλίας για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής , οι οποίες απέβηκαν άγονες.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού –παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου, με τους κάτωθι όρους:

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τα προς παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματα αιγιαλού –παραλίας,   βρίσκονται στις κάτωθι αναφερόμενες θέσεις ανά Δημοτική Ενότητα και προσδιορίζονται από συνημμένο 1) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή 2) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή 3) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΚΩΔ. ΔΗΜ/ΤΟΠ ΠΑΡΑΛΙΑ   ΖΩΝΗ ΧΡΗΣΗ Τ.Μ.
ΚΟΙΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ     ΚΥΑ 2015
3 Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ
03.2. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΞΕΡΕΣ ΕΥΡΕΙΑΚΗΣ   ΘΜΑ 355
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΙΓΩΝΑΡΙ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 178
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΑΡΤΙ   ΘΜΑ 158
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΣΑΦΙ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΦΑΡΑ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
4 Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΓΑΒΑΘΑΣ   Α ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΓΑΒΑΘΑΣ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
04.1. Β ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
04.1. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΑΨΑΡΝΑ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
04.1 ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   ΘΜΑ 305
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ   ΘΜΑ 500
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
04.6. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
. ΣΙΓΡΙΟΥ ΣΙΓΡΙ Σ
04.6. Α ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 133
6 Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Α ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Β ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Ε ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 360
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Ζ ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 360
06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙ   ΚΑΝΤΙΝΑ
06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΜΕΝΤΟΥΣΙ   ΚΑΝΤΙΝΑ
06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ   ΚΑΝΤΙΝΑ
8 Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
08.1. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΠΕΔΗ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
08.1 ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 365
9 Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ
09.4. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΚΑΓΙΑ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
09.4. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΚΑΓΙΑ   ΘΜΑ 427
10 Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
10.1. ΛΟΥΤΡΩΝ ΜΠΑΚΕΡΟΣ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
10.1. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 365
10.1. ΛΟΥΤΡΩΝ ΧΑΡΑΜΙΔΑ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
10.1. Β ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
10.3. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΑΡΕΙΑ – ΑΧΙΒΑΔΑ   ΘΜΑ 176
10.4. ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΝΗΣΕΛΙΑ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ
10.4. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
10.4. ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΜΦΙΛΩΝ   ΚΑΝΤΙΝΑ
10.5. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΡΗΛΙΑ ΚΡΑΤΗΓΟΥ   ΚΑΝΤΙΝΑ
10.5. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2   ΘΜΑ 20
10.8. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ   ΚΑΝΤΙΝΑ

 

*ΘΜΑ: Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι ανωτέρω παραχωρήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται ρητά και περιοριστικά στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η επαναληπτική δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος Μυτιλήνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 (2ος όροφος),ως ακολούθως:

Α)Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,ΜΗΘΥΜΝΑΣ,ΓΕΡΑΣ: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα από 09:00 π.μ., είκοσι λεπτά της ώρας για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, και

Β) Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ,ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ: Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα από 09:00 π.μ., είκοσι λεπτά της ώρας για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών (με την αριθ. 1030/30-9-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τη θερινή περίοδο τρέχοντος έτους ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου έως 30/12/2015 χωρίς δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της. Μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης, απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Για αλλοδαπούς, υπηκόους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής από αστυνομική αρχή . Για υπηκόους τρίτων χωρών – μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 και το αριθ. ΠΟΛ. 1166/23-11-2010). Αν ο συμμετέχων είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.
  2. Στην περίπτωση όπου ο συμμετέχων είναι εταιρεία, κατατίθεται α) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο, καταστατικού της εταιρείας, θεωρημένου από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Αρχή και β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. Από τα ανωτέρω να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του εγγυητή του (ομοίως ως 1).
  4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος
  5. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του εγγυητή του.
  6. Γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  9. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. , τόσο του συμμετέχοντος, όσο και του εγγυητή του.
  10. Για τους πλειοδότες των τμημάτων που παραχωρούνται για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής : ακριβές και θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή αντίγραφο της αίτησης που προβλέπεται από το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 (Αριθ. 3131.1/03/99/ΦΕΚ 444/τεύχος Β΄/26-4-1999).

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δεν θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, όποιοι (πλειοδότες και εγγυητές) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Λέσβου εντός της τελευταίας τριετίας.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υποδείξει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συνυπογράφει με το μισθωτή όχι μονάχα το πρακτικό της δημοπρασίας, αλλά και το μισθωτήριο συμβόλαιο εγγυούμενος με τον τρόπο αυτό, αλληλέγγυα και σ’ ολόκληρο την εκπλήρωση όλων των όρων της συμβάσεως και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο μισθωτής δι’ αυτής, παραιτούμενος από το δικαίωμα διζήσεως και ευθυνόμενος και ως αυτοφειλέτης.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (ελάχιστο μίσθωμα περιόδου) ορίζεται για κάθε ένα τμήμα, ως ακολούθως :

 

ΚΩΔ. ΔΗΜ/ΤΟΠ ΠΑΡΑΛΙΑ   ΖΩΝΗ ΧΡΗΣΗ Τ.Μ. ΤΙΜΗ (€) ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2015
ΚΟΙΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ     ΚΥΑ 2015
3 Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ
03.2. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΞΕΡΕΣ ΕΥΡΕΙΑΚΗΣ   ΘΜΑ 355 890
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΙΓΩΝΑΡΙ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 178 450
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΑΡΤΙ   ΘΜΑ 158 400
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΣΑΦΙ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500 1.250
03.4 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΦΑΡΑ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500 1.250
4 Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΓΑΒΑΘΑΣ   Α ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500 1.250
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΓΑΒΑΘΑΣ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 1.600
04.1. Β ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 1.600
04.1. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.1. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΑΨΑΡΝΑ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 1.600
04.1 ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   ΘΜΑ 305 760
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ   ΘΜΑ 500 1.250
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500 1.250
04.6. ΣΙΓΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 1.600
04.6. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
ΣΙΓΡΙΟΥ ΣΙΓΡΙ Σ
04.6. Α ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 133 330
6 Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Α ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 750
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Β ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 750
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Ε ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 360 900
06.6. ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   Ζ ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 360 900
06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙ   ΚΑΝΤΙΝΑ 350
06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΜΕΝΤΟΥΣΙ   ΚΑΝΤΙΝΑ  350
06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ   ΚΑΝΤΙΝΑ 350
8 Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
08.1. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΠΕΔΗ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 1.260
08.1 ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 365
9 Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ
09.4. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΚΑΓΙΑ   ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500 1250
09.4. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΚΑΓΙΑ   ΘΜΑ 427 1070
10 Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
10.1. ΛΟΥΤΡΩΝ ΜΠΑΚΕΡΟΣ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 1.260
10.1. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 365
10.1. ΛΟΥΤΡΩΝ ΧΑΡΑΜΙΔΑ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 3.500
10.1. Β ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
10.3. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΑΡΕΙΑ – ΑΧΙΒΑΔΑ   ΘΜΑ 176 440
10.4. ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΝΗΣΕΛΙΑ Σ ΚΑΝΤΙΝΑ 1.750
10.4. ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500
10.4. ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΜΦΙΛΩΝ   ΚΑΝΤΙΝΑ 350
10.5. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΡΗΛΙΑ ΚΡΑΤΗΓΟΥ   ΚΑΝΤΙΝΑ 500
10.5. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2   ΘΜΑ 20 120
10.8. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ   ΚΑΝΤΙΝΑ 350

 

*ΘΜΑ: Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ποσοστό 30% επί του συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη – μισθωτή, υπέρ του Δημοσίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προ της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου, βάσει του άρθρου 6 της με Αρ. Πρωτ. : ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 ΚΥΑ, με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 της ιδίας, ως αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που μας παραχωρήθηκε με την ανωτέρω.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το αναλογούν υπέρ του Δήμου μίσθωμα (70% του συνολικού), θα καταβληθεί ως εξής: Προ της υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης ποσοστό (τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος) και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί έως την 31η/7/2015. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση καταβολής, άμεσα θα λύεται το συμφωνητικό και θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου η εγγυητική επιστολή .

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου , ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από το κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 της ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 8 της ιδίας, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου από το μισθωτή, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, που απαιτούνται από άλλες αρχές, υπηρεσίες ή φορείς, για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, και να την ασκεί σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τη διέπουν. Η σύμβαση μίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας. Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων δρομολογεί την έκπτωση του πλειοδότη και ανάκληση όλων των αδειών.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οι όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις την με Αριθμό : ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως και το παράρτημα για τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) , αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, έστω κι αν δεν αναφέρονται στο κείμενο της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην αριθμ. : ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α .

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της με Αρ. Πρωτ. : ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 ΚΥΑ, αφού καταβληθεί εφάπαξ από το μισθωτή ποσοστό 30 % επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων στην περιφέρεια της οποίας είναι το υπό δημοπράτηση τμήμα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λέσβου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, 2ος όροφος. Τηλέφωνο: 2251 3 50563 ή στα τηλέφωνα των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ