ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                             
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Ο. Πανσεληνά
Τηλ: 2251350586, Fax: 2251350578
e-mail: panselina@mytilene.gr
Μυτιλήνη 29/06/2017

Αριθμ. Πρωτ.:  37413

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία «Εξειδικευμένη στήριξη για την εκπόνηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος του Δήμου Λέσβου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 90/2017 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 597/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 04/07/2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ