Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 10.050,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12 /11/2018.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη
Το Έντυπο Οικ. Προσφοράς