Ο Αντιδήμαρχος Λέσβου Τσακίρης Ιωάννης διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο:

«Ενοποιημένο portal και ανάπτυξη δυναμικής εφαρμογής τουριστικού περιεχομένου»
της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΣΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».