Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ενοικίασης συσκευής προβολής και οθόνης για την «Συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Παγγεραγωτικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Λέσβος, μια κοιτίδα πολιτισμού μες το Αιγαίο»», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2018 στην παραλία ΜΠΑΤΗΣ του Π. Φαλήρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 44/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Δημοτικό Θέατρο – Τμήμα Πολιτισμού ή μέσω fax ή e-mail, έως και την 21-09-2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 921/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους για την υποβολή της προσφορά τους, την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ