Ενημερώνουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Λέσβου, υπόχρεους σε καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ133Α΄/19-7-2018) για ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20-10-58ΒΔ(Α΄171). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, παρά την υποβολή της σχετικής ανωτέρω δήλωσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να απαλλαγούν από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού απαιτείται να προσκομιστούν :

α). Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου(με θεώρηση του γνησίου υπογραφής)ότι το ακίνητο στο οποίο έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση , δεν χρησιμοποιείται ούτε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ότι για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο ακίνητο, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώσει αμέσως τον Δήμο.

β). Βεβαίωση από διαχειριστή δικτύου(ΔΕΗ ή άλλο πάροχο) όπου θα βεβαιώνεται ο χρόνος διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

γ). Ε2 των αντίστοιχων οικονομικών ετών από την ημερομηνία αναφοράς(διακοπής ηλεκτροδότησης) καθώς και τελευταίο Ε9.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να τα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στο γραφείο προσόδων του Δήμου Λέσβου(2ος όροφος) για ακίνητα που βρίσκονται στην ΔΕ Μυτιλήνης, ενώ για ακίνητα που βρίσκονται στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες στους αρμοδίους υπαλλήλους των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων.

Επίσης ενημερώνουμε τους δημότες ότι για οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι 19/7/2018 κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση του ακινήτου, προκειμένου να διαγραφούν ή να μην βεβαιωθούν από τον Δήμο, απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση του αρμοδίου διαχειριστή δικτύου, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν χρησιμοποιούνταν καθώς και Ε2(αντίστοιχων ετών)- Ε9. Επισημαίνεται ότι δίδεται η δυνατότητα εάν δεν είχε υποβληθεί η δήλωση έως 19/7/2018, αυτή να υποβληθεί μέσα σε έξι(6) μήνες από την δημοσίευση του νόμου, ήτοι μέχρι 18/1/2019.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ