Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με α) το ΦΕΚ 3/Β΄/5-1-2018 και Β) την εγκύκλιο 1/2018 με αριθμ. Πρωτ.ΤΑΔΚ οικ. 28/2018/8-1-2018 του ΥΠΕΣΔΑ < Οδηγίες για έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών >οι υπηρεσίες Δημοτολογίου  και Ληξιαρχείου (έκδοση πιστοποιητικών, εγγραφές, διαγραφές, πάσης φύσεως μεταβολές) είτε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου είτε από το ΚΕΠ  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν από 15-1-2018 έως και 21-1-2018. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου προγράμματος ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι η 22η Ιανουαρίου 2018.