Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης – 2ου Λυκείου Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 1.079.487,18  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 1.263.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.)

Αναλυτικά: