Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 500.854,70 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 586.00,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (επιλογή : ηλεκτρονική ενημέρωση – προκηρύξεις). Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 31-12-2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων της σύμβασης, το αργότερο στις 10-01-2020 (πληροφορίες : Αραμπατζή Κατερίνα – Ανδριάνη Καλλιόπη).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-01-2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17-01-2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.(Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα).

Αναλυτικά: