Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου», εκτιμώμενης αξίας 324.398,39 Ευρώ  (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά: