ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3
Ταχ. Κωδ: 811 31
Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ.
Τηλ: 2251037394
Fax: 2251037393
e-mail: theatro@mytilene.gr
Μυτιλήνη,  26-10-2018 
Αριθ. Πρωτ.:  48370
Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης (2000 volt) Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Δ. Λέσβου», για το λόγο αυτό απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 874/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 3.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και τις 14:00΄ της  Παρασκευής 02/11/2018.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:
ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Πολιτισμού-Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της………(τίτλος υπηρεσίας)

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός  φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Εγγυητική συμμετοχής ποσοστού 2%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
στ. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιμελητηρίου εκδόσεως τελευταίου διμήνου.
ζ.  Παρουσίαση της τεχνικής του ικανότητας.
η.  Κατάσταση εξειδικευμένων τεχνιτών.
θ.  Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Εργασίας, ISO 9001/2008
ι. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους, μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά, η σχετική μελέτη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ