Ο Πρόεδρος Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών στατικής φύλαξης αθλητικών χώρων του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 11.00΄ π. μ..

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά: