Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκσυγχρονισμός Δύο Αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης Δήμου Πέτρας», με προϋπολογισμό 310.344,83 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 102.852,78€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 207.158,26 €. Το έργο αφορά την ανακατασκευή 2 υφισταμένων αντλιοστασίων λυμάτων στον οικισμό Πέτρας, ΑΙ στην περιοχή γηπέδου και ΑΙΙ στην παραλία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι τις 23-4-2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251350557, FAX επικοινωνίας 2251350508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Τσαπώνη.

Αναλυτικά :