Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 21-4-2015 του μηνός  Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. – 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 186753 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό  408.145,22 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 503/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 408.896,74 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 475.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις) και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς δωρεάν από την έδρα του Δήμου Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη (Τμήμα Δημοπρασιών, 3ος όροφος), μέχρι τις 16-4-2015.

Αναλυτικά :