Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Προβλέπεται α) ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου διανομής Παρακοίλων, β) η κατασκευή νέας δεξαμενή άρδευσης και γ) η ολοκλήρωση του συστήματος μεταφοράς με εργασίες στο σύστημα δύο γεωτρήσεων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-02-2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2. α), του Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Επίσης, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή (κατά τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη).

Αναλυτικά :