Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου-αγρού δύο (2) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Χωρίστρα» της Τοπικής Κοινότητας Πελόπης, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 233/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο μίσθωμα)  ορίζεται το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) συν τις νόμιμες προσαυξήσεις (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.λ.π.) Ο πλειοδότης οφείλει να προβεί με δικά του έξοδα στην περίφραξη του χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι και 11:00 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν  φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο, ΑΦΜ, Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση αυτός και ο εγγυητής του των όρων της διακήρυξης της εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πελόπης και τους αποδέχονται πλήρως και ότι έλαβαν γνώση του οικοπέδου-αγρού και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού οχτώ ευρώ (8,00 €), υπέρ του Δήμου Λέσβου και αξιόχρεο εγγυητή. Ο Εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50515) και από την Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου (τηλ. 22533-50402) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ