Ο Δήμαρχος Λέσβου

Προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου εμβαδού 2 στρεμμάτων με ελαιόδενδρα και με αποθήκη στην θέση «Αγ. Μπαχτσεσή» της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου,, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 585/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων εξήντα ευρώ/έτος (960,00 €) συν τις νόμιμες προσαυξήσεις (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 13-17 στην Μυτιλήνη (β΄ όροφος Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας) την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015, και από ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι και 13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο, ΑΦΜ, Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης εκμίσθωσης του οικοπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση του οικοπέδου και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €), υπέρ του Δήμου Λέσβου και αξιόχρεο εγγυητή. Ο Εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο, Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης εκμίσθωσης του οικοπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση του οικοπέδου και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50515) και από την Δημοτική Ενότητα Γέρας (τηλ. 22513-52400) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ