Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση ενός αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΓΟΥΡΝΕΛΑ, περιοχή Μ. Λίμνης της Δ. Κ. Αγιάσου, Λέσβου, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 1021/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως παρακάτω :

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη .

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο μίσθωμα) πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.λ.π.), ορίζεται το ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε (235,00) € .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 13-17 στην Μυτιλήνη (β΄ όροφος Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας) την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, και από ώρα 10:00 μ.μ. μέχρι και 10:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής .

Αναλυτικά :